Performance Management (systemen)

Bij de realisatie van uw (strategisch) ondernemersplan is het van belang dat uw mensen zijn 'opgelijnd' op de momenten dat u ze nodig heeft maar bovenal over de benodigde kerncompetenties beschikken om adequaat invulling te kunnen geven aan de taken waarvoor u hen heeft 'ingehuurd'.

 

Het is dan ook van belang dat zowel u als uw medewerkers upfront goede afspraken maken over de wederzijdse verwachtingen. Een goede basis daarvoor is Performance Management.

Performance Management is een methode om met uw medewerkers afspraken te maken over resultaten, gedrag (competenties) en ontwikkeling. Deze afspraken dienen afgeleiden te zijn van uw (strategisch) ondernemersplan, vertaald via afdelingsdoelstellingen naar uiteindelijk individuele doelstellingen per medewerker.

Doelstelling

Samen met u formuleren wij voor u een maatwerk Performance Management systeem voor uw organisatie met daarbij aandacht voor:

  • Opstellen PM-cyclus van doelstellingsgesprekken via voortgangsgesprekken naar beoordelingsgesprekken
  • Wat is Performance Management voor uw organisatie? Vertaling van uw strategie naar afdelingsdoelstellingen en individuele doelstellingen
  • Formuleren SMART*-doelstellingen gesegmenteerd naar resultaatsgebieden en competenties
  • Beschrijven van het Performance Management proces. Wie, wat, wanneer en hoe leggen wij een en ander voor wat betreft uitkomsten en (vervolg)afspraken vast?
  • Training voor wat betreft vorm en inhoud doelstellingsgesprek, voortgangsgesprek, beoordelingsgespek en coachingsgesprek

*SMART:

Specifiek: Zo helder mogelijk omschreven en voor alle partijen duidelijk wat er verwacht wordt

Meetbaar: De resultaten dienen objectief meetbaar te zijn aan de hand van KPI's

Acceptabel: De doelstelling dient voldoende uitdaging te bieden en tevens haalbaar te zijn

Realistisch: De individuele doelstellingen dienen te passen binnen de afdelingsdoelstellingen

Tijdsgebonden: Het is vooraf duidelijk binnen welke tijd de doelstelling gerealiseerd dient te zijn

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!